Ocak 3, 2023
şuradan Kedistan
2,525 görüntüleme
Français / L’Humanité Tribune | Türkçe

2022 yılının son gün­lerinde, Fransa’nın başken­ti Paris’te bulu­nan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezine korkunç bir saldırı yapıldı, saldırı­da Emine Kara, Abdul­lah Kızıl ve Mîr Per­w­er katledildi.

Paris’in orta yerinde­ki bu saldırı tüm dünyada­ki Kürt­leri, kendine insanım diyen herke­si, biz­leri derinden etk­ile­di. Üzücü ve sarsıcı oldu. Tedir­gin etti ve öfkelendirdi.

Saldır­gan yaka­landı ancak arkasın­da­ki güçlere dair henüz tat­min edi­ci bir açık­la­ma yapıldığını göremed­im. Saldırıyı birey­sel bir kine, tek­il bir ırkçılığa indirge­memek gerekir. Öyle yapıl­ması, arka plan­da­ki etken­lerin ve güç­lerin gizlen­mesi­ni kolaylaştırır.

Bu kan­lı saldırının pek çok moti­vasy­on kay­nağın­dan biri de gerçek­lerin ortaya çık­may­a­cağı­na dair güven. 9 Ocak 2013’te yine Paris’te gerçek­leşen ve Türkiye’deki barış görüşmeleri­ni bitirmeyi hede­fleyen katliam tüm yön­leriyle aydın­latıl­madı. O gün ortaya çıkarıl­mayan, üzeri örtülen gerçek­ler bugün ben­z­er cinayet­lerin işlen­me­sine cesaret sağlıyor.

Açıkça görülüy­or ki, Türkiye’deki güven­lik ve baskı poli­tikaları nedeniyle Fransa’ya göç etmek zorun­da kalan Kürtler ve dost­ları, kendi­leri­ni güvende his­set­miy­or­lar. Fransa hükümeti, gerçek­leri tüm yön­leriyle aydın­latın­caya kadar kendi­leri­ni güvende his­set­meye­cek­lerdir. Bu çok nor­mal. Onları anlıy­o­rum. Biraz olsun empati yapacak herkesin de anladığın­dan eminim.

Önem­li bir nok­ta; Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi tem­sil­ci­lerinin, saldırı­dan önce­ki yakın gün­lerde, yetk­ili makam­lara iki defa güven­lik talebi başvu­rusu yap­maları­na rağ­men her­han­gi bir güven­lik önle­mi alın­madığı bil­gisi var. Fransa yetk­ili makam­ları, bu başvu­ru­ları karşılık­sız bırakan­lar ile saldırı arasın­da­ki bağlan­tıya dair de açık­la­ma yap­mak zorunda.

AKP hükümeti çeşitli yol­lar­la, Avrupa’da yaşayan Kürt ve Türk halk­ları arasın­da ayırım­cılık, kutu­plaş­ma yarat­mak istiy­or. Sadece bunun­la da kalmıy­or, dias­po­rada­ki Kürt­leri, devrim­ci ve demokrat­ları çeşitli yön­tem­ler­le, sis­tem­atik olarak hedef alıy­or. Kürtler dünyanın her yerinde halk­ların bir ara­da, barış içinde yaşa­masını istiy­or, bunun için mücadele ediy­or. Baş­ta Avru­pa ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerin ve halk­ların, Kürt­lerin bu barışçıl pozisy­onunu bildik­lerinden emi­nim. Barış içinde yaşa­mak isteyen halk­ları dünyanın her yanın­da ayrıştıran AKP hükümeti poli­tikaları­na daha fazla göz yumulmamalıdır.

Tar­i­hin son yüz yıl­da gördüğü en vahşi örgütler­den biri olan IŞİD’i dur­du­ran ve halen bu bar­bar örgüte karşı mücadele eden, bu büyük mücadelede bin­lerce insanını kaybe­den Kürt­lerin, Avru­pa’nın orta yerinde katledilmesinin Fransa halk­larını da derinden etk­ilediği­ni biliyorum.

Fransa halk­larının, poli­tikacılarını zor­la­yarak katliamın aydın­latıl­ması­na katkı vere­ceğine inanıy­o­rum. Buradan Sayın Emmanuel Macron’a, bu saldırının tüm yön­leriyle ortaya çıkarıl­ması için siyasi cesare­ti­ni ortaya koy­ma çağrısı yapıy­o­rum. Başken­tinin ortasın­da gerçek­leşen kan­lı plan­ları engelleye­memek en çok onun inandırıcılığını azaltacaktır.

Sela­hat­tin Demirtaş 

Selahattin Demirtaş : 4 Kasım 2016 tarihinde, HDP Eş Genel Başkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi bir parlamenterken gözaltına alınarak tutuklanan Kürt siyasi lider Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, iki ayrı derhal salıverilme kararına rağmen, halen Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutulmaktadır.

Kedistan’ı destek­leyin, bağışlarını­zla yaşatın

Kedistan’ı ve arşivlerini elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Kedistan bağımsızlığını koruma kaygısı ile fon ya da reklam almıyor, habere ulaşma hakkının karşılıksız olması gerektiği prensibi dahilinde abonelik zorunluluğu getirmiyor ve tüm katılımcıları da gönüllü. Bugüne dek en aza indirgediğimiz masrafları, dayanışmak isteyen okuyucularımızın bağışlarıyla karşılayabildik. Sizler de destek olabilirsiniz.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.
Auteur(e) invité(e)
Auteur(e)s Invité(e)s
AmiEs con­tributri­ces, con­tribu­teurs tra­ver­sant les pages de Kedis­tan, occa­sion­nelle­ment ou régulièrement…Kaynak: Kedistan.net